تبلیغات
................. "روانشناسی برتر"...............

................. "روانشناسی برتر"...............
آدما رو با خودشون تنها نزارین چون توی تنهاییشون دنیایی رو میسازن که شما دیگه توش جایی ندارین. 
نظر سنجی
میزان رضایتمندی شما از مطالب وبلاگ


صفحات جانبی

 

طرح دیداری حرکتی بندر گشتالت

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D،ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصاً قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده واختلالOCDوADHD  و حتی روان پریشی کاربرد دارد

 نیز برای سنجش ویژگیهای نوجوانان به کار می رود.این آزمون در سال1938 توسط لورتا بندرloreta benderتدوین شد .کوپیتز koppitzآن را برای سنجش رشدی دیداری حرکتی کودکان 5-11 بکار برد.مهمترین محاسن آن اجرای سریع آزمون است و یکی از چهار آزمونی است که مورد استفاده ی گسترده قرار گرفته است.

 

روش اجرا:

ابتداء یک برگ کاغذ A4بدون خط  و یک مداد با تراش و پاک کن به آزمودنی می دهیم و سپس به او می گوییم یک سری شکلهای ساده به شما نشان می دهم و شما به هر خوبی که می توانید تصاویر را بکشید.البته امتحان نقاشی نیست اما سعی کنید هر قدر که می توانید شکلها رادرست بکشید.بنابراین طرحها یکی پس از دیگری و به ترتیب A-1-2-3-4-5-6-7-8 با اعلام آزمودنی که می گوید طرح بعد نشان بده تا آخر ادامه می دهیم.راهنمایی و اظهار نظر در هنگام اجرا ممنوع است.اما می توانید جمله اول خود را تکرار کنید.اگر آزمودنی زیاد سؤال می کند یادداشت کنید.که احتمالا نشانه ی کمال گرایی و شاید رگه هایی از وسواس باشد.اگر آزمودنی تقاضایی کاغذ اضافی نمود به او بدهید.درمورد نقطه ها بگویید لازم نیست بشماریدشان.اما اگر آزمودنی در جریان طرح شروع به شمارش نمود به او کاری نداشته باشید و یادداشت نمایید.که نشانه ی مهمی بر کمال گرایی  یا وسواس است.در هنگام اجرا رفتارهای آزمودنی را یادداشت کنید(خستگی،کم توجهی،عجله کاری،بیقراری،ضعف و ناهماهنگی،چرخش تصاویر،اشکال در دیدن:در هنگامیکه کارتها را به روش دیگری یکی یکی و مانند مراحل فوق روی میز جلو آزمودنی می گذاریم.

 

روش نره گذاری برای سنجش رشدی که به نوعی نمره ی پایین نشان دهنده ی( ld) است. و نمره بالا نشان از سطح پیشرفت خوب در مدرسه را نشان می دهد.در این روش برای اشتباههایی که آزمودنی مرتکب می شود نمره داده می شود که به در برابر هر اشتباه  یک نمره داده می شود و درکل 30 مورد می باشد.پس دامنه ی نمرات بین 0تا 30 است. یادآوری می شود که به اشتباهات واضح و قطعی نمره داده می شود.

 

 ملاکهای نمره گذاری:

 

تصویر A

1- تغییر شکل دایره- مربع یا هردو – مثلاً یک قطر مربع  یا دایره دو  برابر قطر دیگر کشیده  شود و شکل آنها به کلی تغییر  تقااطکند و یا فاصله ی دو ضلع مربع در محل تقاط ش از آن با دایره بیش از 3 میلی متر باشد.عدم تناسب اندازه ی مربع و دایره.به گونه ای که سطح یکی از آنها دست کم دو برابر سطح دیگر باشد. نمره می گیرد

 

2- چرخش تصویر یا بخشی از آن دست کم 45درجه یا بیشتر . نمره می گیرد .نکته اندازه ی زاویه از روی تقاطع قطر دایره و مربع مشخص می شود.

3- عدم یکپارچگی یا ترکیب نادرست اجزاء:اگر زوایه اتصال مربع یا دایره بیش از3میلی متر داخل یا بیرون باشد. نمره می گیرد

4-چرخش تصویر دست کم 45 درجه. نمره می گیرد

تصویر 1

1- دایره به جای نقطه:دست کم 5نقطه به دایره تبدیل شده باشد.نکته خطوط تیره----یا منحنی مثل نیم دایره  اشتباه محسوب نمی شوند.

2-تداوم یا تکرار که بیشتر از 15 نقطه باشند. نمره می گیرد

 

 

 

تصویر 2

7-چرخش تصویر دست کم 45 درجه یابیشتر نمره می گیرد

8- حذف یک یا دو ردیف از  دایره ها .یا در بیشتر ستونها بیش از سه دایره کشیده شود. نکته به نقطه و خط تیره نمره نمی دهیم.

9- تداوم یا تکرار: که در یک ردیف15دایره  یا بیشتر باشند. نمره می گیرد

 

تصویر3

10- دایره به جای نقطه:دست کم 5نقطه به دایره تبدیل شده باشد.نکته خطوط تیره----یا منحنی مثل نیم دایره  اشتباه محسوب نمی شوند.

11- چرخش تصویر دست کم 45 درجه یابیشتر نمره می گیرد

12- تحریف شکل:وقتی که شکل تصویر از بین رود یا تعداد نقطه ها از راست به چپ افزایش نیابد یا نقطه ها در امتداد خط راست  رسم شده باشد. کم یا زیاد شدن نقطه ها نمره نمی گیرد .

12- اگر شکل با خط مستقیم یا حلقه کشده شود با نقطه یا بدون نقطه نمره می گیرد.

تصویر 4

13-چرخش تصویر دست کم 45 درجه یابیشتر نمره می گیرد

14- اگر زوایه اتصال منحنی به مربع بیش از3میلی متر داخل یا بیرون باشد یا منحنی کاملاً به یک ضلع مربع باشد. نمره می گیرد.

تصویر5

15- دایره به جای نقطه:دست کم 5نقطه به دایره تبدیل شده باشد. نمره می گیرد نکته خطوط تیره----یا منحنی مثل نیم دایره  اشتباه محسوب نمی شوند. پر کردن دایره ها بزرگ کشیدن نقطه ها نمره ندارد.

16- چرخش تصویر دست کم 45 درجه یابیشتر نمره می گیرد

17- ترکیب نادرست اجزاء :

تحریف کلی شکل و نیز قسمت منحنی به صورت دایره بسته یا نقطه هایی از خط راست باشد. نمره می گیرد نکته کشیدن منحنی به صورت مربع یا مثلث نمره ندارد.

17- اگر به جای نقطه منحنی یا دسته تصویر با خط مستقیم کشیده شود نمره داده می شود

تصویر6

18- رسم ---به جای منحنی های سینوسی یا فقط یک منحنی سینوسی کشیده شود.نمره دارد.

18- تحریف شکل :اگر به جای هر کدام خطهای سینوسی خط مستقیم شود . نمره می گیرد

19-عدم یکپارچگی::عدم قطع خطوط سینوسی یا محلل تقاطع آنها در انتهای یک یا هردو باشد. یا زیگزاگی همدیگر قطع کنند به طور کلی در هم پیچیده باشند نمره می گیرد

20- تداوم یا تکرار : دارابودن 6 منحنی سینوسی برای هر کدام ازدوخط . نکته یک منحنی به صورت کلاه آ است. نمره می گیرد.

تصویر 7

21- عدم تناسب حداقل دوبرابر بودن یکی از شش ضلعی ها نمره می گیرد

21- کم یا زیاد شدن زاویه ها یا رسم زاویه به صورت منحنی نمره می گیرد

22- چرخش تمام یا قسمتی از تصاویر به اندازه 45 درجه یا بیشتر در یک جهت. نمره می گیرد

23- عدم یکپارچگی:فاصله گرفتن دو شش ضلعی، چسبیدگی دو قلویی از یک طرف و یا عبور یکی از روی دیگری. نمره می گیرد.

تصویر8

24- تحریف شکل:عدم رسم لوزی در  داخل6ضلعی یا تعداد زاویه ها در 6 ضلعی کم یا زیاد شود. نمره می گیرد

25- چرخش شکل 45درجه یا بیشتر نمره می گیرد چرخش کاغذ نمره ندارد و این مطلب با مشاهده ی آزمودنی به دست می آید

 روش تفسیر آزمون

پس از آنکه هر یک از تصاویر براساس ملاکهای مذکور نمره گذاری شد،مجموع نمره های وی به عنوان نمره ی خام محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول نرم یا هنجار که در زیر نشان داده شده است در ستون میانگین نمره ها ،نزدیکترین نمره به نمره ی خام ازمودنی مشخص می گردد.آنگاه از روی جدول نرم،سن مربوط به این میانگین تعیین می شود.

این سن،معادل سن رشد کودک است.سپس سن رشدی بدست آمده از جدول با سن تقویمی وی بر حسب سال و ماه مقایسه می شود.چنانچه این دو سن با یکدیگر مساوی بوده یا اختلاف کمتر از یک سال داشته باشند آزمودنی از نظر رشد دیداری- حرکتی بهنجار یا نزدیک بهنجار است. چنانچه سن رشدی کودک نزدیک دو سال و یا بیشتر از دو سال از سن تقویمی او کمتر باشد،احتمالا از نظر رشد دیداری - حرکتی تاخیر دارد.چنین کودکی ممکن است از نظر یادگیری مطالب درسی با اشکال مو اجه باشد به اصطلاح سر و کله ی LDپیدا می شود البته مشاهده شده است کودکانی که تکرار پایه داشته اند توانستند مطالب درسی را همانند کودکان دیگر بیاموزند و  نقش این مطلب هنگامی پررنگ تر است که در تالیف کتب درسی سن تقویمی و هوشی در نظر گرفته شوند.

بر عکس اگر سن رشدی آزمودنی به طور قابل ملاحظه ای،مثلا 2سال و یا بیشتر ،از سن تقویمی وی بالا تر باشد،از نظر رشدی پیشرفته است.چنین کودکی ممکن است در یادگیری مطالب درسی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان دهد واین جا برچسب تیزهوش و باهوش می گیرند و ممکن است به مدارس خاص فرستاده شوند.

نتایج مشاهده ی رفتار، نمره گذاری و تفسیر آزمون معمولا به صورت فرمی که در صفحه های بعد ارائه شده است تنظیم می شود.مثال: فرض کنید کودکی که سن او 7 سال و4 ماه است در آزمون بندر نمره 10 گرفته باشد.

روش محاسبه: بااستفاده از نمره zتراز شده است که دقیق تر می باشد . xنمره خام. میانگین جدول هنجاری.Mانحراف معیار هم sاست. فرمول آماری .7 نمره zتراز مساوی است باX یا همان نمره ی خام منهایMبر رویs  که می شود 27/1                

در مواردی که نمره zازیک بزرگتر باشد می شود گفت آزمودنی تا حدی داری تأخیر رشد است.اگر نمرهzبرابر با 2 یابیشتر باشد امکان عقب ماندگی ذهنی است که در این مواد توصیه می کنیم تست وکسلر و حتی تست وایلند از کودک گرفته شود تا دقیق تر عقب ماندگی تشخیص داده شود و نیز همین نمره ممکن است دلیل بر LDکودک باشد.نمره های . z 2- و3- باهوشی و یا پیشرفت چشمگیر در رشد را می رسانند و البته نمرهz بین 1-و1+ نشان بهنجاری یا نزدیک به آن است .

                                      

انحراف معیار

سن برحسب سال و ماه

سن برحسب سال و ماه

3/3

1/13

5-5تا0-5سال

4/3

7/9

11-5تا6-5سال

3/3

6/8

6-5تا0-6سال

5/3

2/7

11-6تا6-6سال

3/3

8/5

5-7تا0-7سال

8/2

6/4

11-7تا6-7سال

5/2

2/4

5-8تا0-8سال

5/2

0/3

11-8تا6-8سال

2/2

8/2

5-9تا0-9سال

1/2

3/2

11-9تا6-9سال

9/1

9/1

5-10تا0-10سال

3/1

8/1

11-10تا6-10سال

4/1

4/1

11-11تا0-11سال

 

 

 

شاخصهای هیجانی بندرگشتالت

در مورد شاخصهای هیجانی تست بندر گشتالت باید جانب احتیاط رعایت شود.

شاخص‌های هیجانی آزمون بندر گشتالت

1. اغتشاش در نظم: کودک، تصاویر را به صورت نا‌منظم و پراکنده در جاهای مختلف کاغذ رسم می‌کند، بی‌آنکه ترتیب و نظم منطقی را رعایت کند. اغتشاش در نظم  نشانگر ضعف برنامه‌ریزی، اشکال در سازماندهی اطلاعات، اغتشاش ذهنی احتمالی و برون‌ریزی است. ، این مورد بیشتر مربوط کودکان 8 سال به بالا نشانه احتمالی ld و اغتشاش ذهنی است.الته باید کودکان کم سن تر مورد توجه قرار گیرند و در موارد مشکوک از آنها و همراهان مصاحبه به عمل اورد مثل بیش فعالی همراه یا بدون نقص توجه

 

2. اندازه بزرگ تصاویر: این شاخص در مورد تصاویری صدق می‌کند که اندازه‌ آنها دست‌کم دو برابر اندازه‌ طرح اصلی باشد. اندازه‌ بزرگ، نشانگر برون‌ریزی است.

 

3. قاب کردن طرح‌ها: منظور این است که کودک پس از ترسیم طرح، دور آن یک قاب یا کادر می‌کشد. این شاخص نشانگر گرایش‌های تکانش‌گری همراه با ضعف کنترل درونی است. چنین کودکی تحریک‌پذیر بوده و برای کنترل رفتار خود به محدودیت‌های بیرونی نیاز دارد و همچنین افراد ocdگاهی تصاویر را قاب می کنند.

 

4. بسط و توسعه: منظور آن است که کودک برای رسم تصاویر از دو برگ کاغذ و یا بیشتر استفاده می‌کند. این شاخص نشانگر رفتارهای تکانشی و برون‌ریزی است. این کودکان احتمالا از نظر هیجانی تحریک‌پذیرند. این امر در کودکان کندذهن دارای اختلال هیجانی، بیشتر دیده می‌شود.

 

5. ترسیم مجدد(بدون اصلاح تصویر قبلی): کودک تصویر را بدون کامل کردن و یا حتی پس از کامل کردن آنها رها کرده و دوباره آن را می‌کشد. این شاخص در صورتی صادق است که ترسیم مجدد، لااقل درباره‌ دو تصویر مشاهده شود. این شاخص بیانگر تکانش‌گری، اضطراب و تحریک‌پذیری هیجانی است. همچنین نشانگر آگاهی آزمودنی از نادرست بودن طرح اولیه است، اما به دلیل فقدان کنترل درونی کافی، طرح اولیه را نیمه‌کاره و بدون اصلاح رها کرده، به کشیدن مجدد آن می‌پردازد.این شاخص در مورد افراد وسواسی نیز صدق می کندو نیز ممکن است نشانه  LDباشد.

 

6. خطوط نازک: آزمودنی، خطوط طرح‌ها را به اندازه‌ای کم‌رنگ و نازک می‌کشد که به سختی قابل تشخیص است. این شاخص احتمالا نشان‌دهنده‌ ترس، کمرویی و گوشه‌گیری است.

 

7. کارهای اضافی بدون دقت: در بعضی از تصاویر یا در بخشی از آنها خطوط ضخیم، تکراری، دوباره‌کاری‌شده و با شتاب کشیده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده ،بیش فعالی همراه تکانشگری یا بدون آن .پرخاشگری، خصومت و برون‌ریزی است. با وجود این، دوباره‌کاری دقیق و پاک‌کردن‌ها همچنین ممکن است بیانگر هوش و پیشرفت سطح بالا باشد. 

8. اندازه‌ کوچک: منظور آن است که اندازه برخی از تصاویر، نصف تصاویری باشد که به وی ارائه شده است. این شاخص نشانگر اضطراب، گوشه‌گیری، ترسو بودن و کاهش خود – انگیختگی است.

9. خطوط موج‌دار: این خطوط ناشی از لرزش دست یا ناهماهنگی حرکتی است. این شاخص نشانگر احتمالی اضطراب، ضعف هماهنگی حرکتی و بی‌ثباتی هیجانی است.

10. خط تیره به جای دایره: این شاخص در صورتی صدق می‌کند که حداقل نیمی از دایره‌های تصویر شماره 2 به صورت خطوط تیره که طول هریک 5/1 میلی‌متر یا بیشتر است، رسم شده باشد. این شاخص نشانگر ، تکانش‌گری، شتابزدگی و پرخاشگری بوده و نشان می‌دهد که اشتغال ذهنی آزمودنی به اندازه‌ای درباره مشکلات شخصی خود زیاد است که ممکن است از انجام تکالیف خود سرباز زند.

11. افزایش تدریجی اندازه‌ها: آزمودنی تصاویر 3،2،1 را به‌تدریج افزایش می‌دهد به‌طوری که اندازه شکل شماره 3 دست‌کم سه برابر شکل شماره 1 کشیده می‌شود. این شاخص نشانگر ناتوانی در برابر تحمل ناکامی، انفجار(از کوره در رفتن) احتمالا اختلال تکانه یا شخصیت انفجاری می باشد که مواظب باشید از کوره به در نرود و گرایش به رفتارهای برون‌ریزی است.

12. طرح‌های اضافی و خودساخته: کودک علاوه بر تصاویر آزمون، تصاویر دیگری می‌کشد و یا تصاویر اصلی را تغییر داده و ترکیب‌ها‌ی تازه‌ای به آنها می‌افزاید. این شاخص نشانگر ترس‌های شدید، اضطراب و اشتغال ذهنی با افکار درونی است.

درپایان تست نکته ی خیلی مهم که آزماینده را خیلی کمک می کند یادداشتهایی است که در جریان اجرای آزمون ثبت شده است.البته در موارد مشکوک به نظر می رسد انجام مصاحبه فایده ی زیادی داشته باشد. مثل ناتوانیهای یادگیری(که با افت تحصیلی و تکرار پایه همراه است)....

 

 

شاخصهای آسیب مغزی:

به یادداشته باشید که این شاخصها ممکن است شاخصهای مشکلات هیجانی هم باشند به همین خاطر مصاحبه و اطلاعات دیگر و گاهی اجرای تستهای دیگر لازم است مثلاً در تکانشگری و بیش فعالی نیاز به تست کانرز یا مصاحبه است و در پاره ای موارد اسکن های مختلف و مورد نیاز مغز و نکته ی مهم دیگر ضعف در ترسیم شکلها ممکن است عوامل متععد داشته باشد و آسیب مغزی ممکن است یکی از آنها باشد.

عمومی ترین عوامل آسیب مغزی در کودکان و بزرگسالان تکرار و تداوم یک طرح یا از طرحی به طرح دیگر،تحریف اشکال،حذف یا چند پاره نمودن طرح،استفاده از خط به جای نقطه،اشکال در بستن و مهمتر از همه چرخش تمام تصاویر یا بخشی از آن.

در کودکان 8-تا9ساله اگر چهار مورد یا بیشتر از موارد زیر مشاهده شد به احتمال خیلی قوی می توان گفت در نظام عصبی مرکزی او ضایعه وجود دارد .

1-ساده رسم کردن به صورتی که به نظر برسد ازکودکانی که سه سال سنشان کمتر است ساده تر کشیده است.

2- چند پارگی یک تصویر یابیشتر

3-چرخش تصویر 90 درجه یا بیشتر

4-تکرار و تداوم تصاویر

5-لرزش خطها و مشاهده این وضعیت در جریان رسم تست

6-رسم خطوط به جای نقطه

7-کشیدن خط مستقیم به جای خطهای منحنی

8- اشتباه در تعداد واحدها در سه تصویر یا بیشتر از سه تصویر

 

نکته: زمان محدود نیست اما می توان وقت هر کارت یادداشت کرد و ممکن است در تفسیر باارزش باشد.

 چند ملاک که می توان با دید روان پریشی هم آنها را مد نظر داشت.ابتدایی ساختن اشکال،پراکنده کردن اجزاء.کوچک ترسیمی با تأکید بربخشهای افقی ،افزودن بخشهای اضافه ،البته یاد آور شوم که مصاحبه در این گونه موارد برای سنجش تفکر آزمودنی لازم است.

   

نمره شاخص رشد و نتیجه نهایی این شاخص

شاخص های  هیجانی

 

شاخص های  آسیب های مغزی

 

مشاهدات حین انجام تست

و یا انجام مصاحبه و دیگر کارها


نمره

نمره

1

 

 

 

 

 

 

 


A

5-ت


1-

15-

2

 


2-

16-


3-

17-

3

 


4-

17-


ت1

6-ت

4

 


1


2

18-


2-ت

18-

5

 


7-

19-


8-

20-

6

 


9-

ت7-


ت3-

21-

7

 

 


10-

21-

8

 


11-

22-


12-

23-

9

 


12-

ت8-


24-


13-

25-

10

 


14-

 


 

11

 


 


12

 


جمع


نظر نهایی:    


منابع

عابدی ،احمد،جزوه درس آزمونهای روانی،دانشگاه اصفهان،1385

عابدی ،احمد،قوام ،علی .(1388)روان شناسی کودکان با نقص توجه و بیش فعالی اصفهان:انتشارات نوشته.

شریفی، حسن‌پاشا؛(1384) نظریه ها و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت،( چاپ چهارم،) تهران، انتشارات سخن

شریفی، حسن‌پاشا؛ ارزشیابی شخصیت،( چاپ دهم،) تهران، دانشگاه پیام نور،                                                      

شریفی، حسن‌پاشانظریه وکاربرد آزمونهای هوش و شخصیت،( چاپ چهار دهم) تهران، انتشارات سخن، 1384، ،

گراث مارنات، گری؛ راهنمای سنجش روانی، ترجمه حسن‌پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو،( چاپ دوم)، جلد دوم تهران، رشد، 1375،
طبقه بندی: تست،
[ یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ مهشید چوبداری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کسانی که سراغ روان شناس می روند بیمار نیستند و کسانی که روان شناس می شوند دنبال بیمار نیستند ما فقط کنار هم ایم تا لحظاتی که می پرسیم "چرا ما؟" به همدیگر بهترین زندگی را هدیه دهیم " امیدواریم وبلاگ روانشناسی سهمی در موفقیت شما توی زندگیتون داشته باشه ، هرچند این موفقیت حاصل اراده شماست و ما فقط واسطه ایم... " " شاد باش که شاد بودنت آرزوســــــــت "
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
تبدیل طالع بینی